Alapszabályzat

(z 06.11.2015)

Stanovy občianskeho združenia

MAS Podunajsko o. z.

___________________________________________________________________________

 

Čl. I

Forma združenia

1.1 Občianske združenie MAS Podunajsko o. z. bolo založené v súlade s ustanoveniami zákona
č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

1.2 Občianske združenie MAS Podunajsko o. z. je občianskym združením, ktoré dobrovoľne združuje, fyzické a právnické osoby. Pôsobnosť občianskeho združenia MAS Podunajsko o.z. je stanovená predovšetkým pre oblasť regiónu, ktorého územie je vymedzené katastrálnymi územiami obcí v okrese Dunajská Streda.

1.3 Občianske združenie MAS Podunajsko o. z. má postavenie právnickej osoby, ktorá vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcich.

1.4 Občianske združenie MAS Podunajsko o. z. nezodpovedá za záväzky svojich členov ani ich subjektov.

1.5 Občianske združenie MAS Podunajsko o. z. je vytvorené v súlade s usmerneniami Programu rozvoja vidieka.

Čl. II

Názov združenia

2.1 Občianske združenie má názov MAS Podunajsko o. z., pod ktorým je registrované.

Čl. III

Územná pôsobnosť a sídlo združenia

3.1 Občianske združenie MAS Podunajsko je mimovládne, nepolitické, nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, ktoré zabezpečujú svoju činnosť napĺňaním  cieľov a predmetu
v celistvom území tvorenom katastrálnymi územiami obcí: Baloň, Boheľov, Brestovec, Čiližská Radvaň, Dolný Štál, Kľúčovec, Medveďov, Ňárad, Okoč, Padáň, Pataš, Sap, Veľký Meder.

3.2 Sídlom občianskeho združenia MAS Podunajsko o. z. je: Obecný úrad Dolný Štál,
ul. Mateja Korvína č. 676/2, 930 10 Dolný Štál.

Čl. IV

Cieľ činnosti združenia

4.1 Občianske združenie MAS Podunajsko o. z. je založené za účelom vytvorenia integrovanej stratégie na obnovu a rozvoj regiónu uvedeného v Čl. I, bod 1.2. Jeho záujmom
a záujmom jeho členov je realizácia spoločnej stratégie rozvoja v regióne, všestranná podpora trvale udržateľného rozvoja daného územia, ktorá je zameraná predovšetkým na nové formy zlepšovania kvality života v regiónoch, posilnenie ekonomického prostredia, zhodnocovanie prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu v kontexte na rozvoj cestovného ruchu, športových
a rekreačných aktivít a vytvárania podmienok pre najširšiu spoluprácu pri obnove a rozvoji regiónu, propagácie obnovy vidieka a účasť pri obnove vidieka na národnej a európskej úrovni.

4.2 Občianske združenie MAS Podunajsko o. z. je zároveň iniciátorom, ako aj riadiacim orgánom, ktorý v rámci jednotlivých projektov realizuje činnosť zhodnú so základnými ustanoveniami stanov s cieľom podnecovať a podporovať zavádzanie inovácií a realizáciu investícií plánovaných v rámci miestnej stratégie, tvorbu originálnych integrovaných stratégií, rozvoja vidieckeho mikroregiónu a podnecovanie a podporovanie jej aktérov na miestnej úrovni za účelom využitia potenciálu územia mikroregiónu v dlhodobej perspektíve.

4.3 Za účelom dosiahnutia cieľov vytýčených v bode 4.1 a 4.2 plní občianske združenie MAS Podunajsko o. z. najmä tieto úlohy:

 • finančne a personálne zabezpečuje implementáciu stratégie rozvoja mikroregiónu
  a realizáciu jednotlivých projektov, vyplývajúcich zo stratégie rozvoja mikroregiónu
 • zabezpečuje akékoľvek stanovené administratívne činnosti spojené s príjmom, výberom
  a kontrolou projektov predkladaných žiadateľmi z mikroregiónu pre účasť v jednotlivých programoch
 • zabezpečuje výber projektov tak, aby boli naplnené strategické ciele pochádzajúce
  z rozvojovej stratégie mikroregiónu
 • zabezpečuje vypracovanie zámeru pre účasť v programe
 • zabezpečuje spoluprácu verejných inštitúcií neziskových subjektov, podnikateľských subjektov a zapojenie miestnych obyvateľov do rozhodovacích procesov
 • zabezpečuje kontakt medzi žiadateľmi a spracovateľmi projektov
 • zabezpečuje konzultácie problematiky so žiadateľmi
 • zabezpečuje harmonizáciu zámerov s požiadavkami štátnej správy a miestnej samosprávy
 • zabezpečuje ďalšie súvisiace činnosti vyplývajúce z pravidiel a organizačných pokynov ministerstva pre poskytovanie dotácie zo štátneho rozpočtu v rámci jednotlivých programov
 • vypracováva projektovú stratégiu rozvoja mikroregiónu
 • zabezpečuje vypracovanie jednotlivých projektov a súčinnosť pri ich vypracovávaní
 • iniciuje vznik štruktúr a sietí, ktoré sprostredkujú prenos informácií a zabezpečia udržateľnýrozvoj v mikroregióne
 • aktivuje k integrácii samotného občianskeho združenia do európskych štruktúr a sietí.

4.4. Prostredníctvom občianskeho združenia MAS Podunajsko sú do praxe zavádzané princípy prístupu LEADER v záujme miestnej komunity smerujúce k integrovanému rozvoju vidieckeho územia. Občianske združenie MAS Podunajsko prostredníctvom jednotlivých orgánov organizačnej štruktúry bude realizovať projekty a činnosti, ktoré sú rozpracované
v stratégii.

Čl. V

Členstvo v Občianskom združení o. z. a partnerstvo

5.1 Členstvo v občianskom združení MAS Podunajsko o. z. je dobrovoľné.

5.2 Členom občianskeho združenia MAS Podunajsko o. z. sa môže stať na základe písomnej prihlášky, fyzická osoba nad 18 rokov, právnická osoba alebo, ktorá má sídlo v danom území podľa Čl. I, bod 1.2 a spĺňa podmienky stanovené týmito stanovami. V organizačnej štruktúre je pritom dodržaná podmienka Programu LEADER aby členovia predstavovali zástupcov súkromného a neziskového sektoru v mikroregióne s minimálne 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektoru s maximálne 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov.

5.3 Členstvo v občianskom združení MAS Podunajsko o. z. vzniká rozhodnutím Najvyššieho orgánu občianskeho združenia MAS Podunajsko o. z. o prijatí nového člena dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov na valnom zhromaždení Podmienkou platného členstva je zaplatenie členského príspevku, ak bol rozhodnutím Najvyššieho orgánu stanovený a to
v určenom termíne.

5.4 Člen občianskeho združenia MAS Podunajsko o. z. má právo:

a/ aktívne sa zúčastňovať činnosti občianskeho združenia MAS Podunajsko o. z.

b/ zúčastňovať sa jednaní orgánov občianskeho združenia MAS Podunajsko o. z.

c/ predkladať návrhy a podnety k činnosti občianskeho združenia MAS Podunajsko o. z. a jeho orgánov

d/ vyžadovať informácie o činnosti a hospodárení občianskeho združenia MAS Podunajsko o.z.

e/ navrhovať Najvyššiemu orgánu menovanie a odvolávanie štatutárnych zástupcov a členov orgánov uvedených v Čl. VI

f/ byť volený do orgánov občianskeho združenia MAS Podunajsko o. z.

g/ zúčastňovať sa akcií organizovaných občianskym združením MAS Podunajsko o. z.

h/ využívať informácie, s ktorými občianske združenie MAS Podunajsko o. z. disponuje

ch/ na úmerný podiel z likvidácie.

5.5 Člen občianskeho združenia MAS Podunajsko o. z. má povinnosť:

a/ prispievať svojou činnosťou k tvorbe a uskutočňovaniu stratégie regiónu a k obnove vidieka
a rozvoju regiónu

b/ dodržiavať stanovy a spoločne dohodnuté postupy

c/ dodržiavať prijaté uznesenia

d/ v rámci svojej pôsobnosti realizovať, prípadne zabezpečiť plnenie úloh stanovených občianskym združením, alebo poskytovať potrebnú súčinnosť.

5.6 Členstvo v občianskom združení MAS Podunajsko o. z. zaniká:

a/ písomným oznámením člena o vystúpení z občianskeho združenia MAS Podunajsko o. z.

b/ vylúčením člena z občianskeho združenia MAS Podunajsko o. z.

c/ úmrtím člena – fyzickej osoby

d/ zánikom člena – právnickej osoby

e/ zrušením občianskeho združenia MAS Podunajsko o. z.

5.7 Člen občianskeho združenia MAS Podunajsko o. z. môže byť vylúčený za hrubé porušenie stanov občianskeho združenia MAS Podunajsko o. z., alebo pokiaľ jeho činnosť nie je v súlade
so záujmami a činnosťou občianskeho združenia MAS Podunajsko o. z. a pri porušení a porušovaní všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s činnosťou občianskeho združenia MAS Podunajsko o. z. o vylúčení člena rozhoduje Najvyšší orgán hlasovaním dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov na valnom zhromaždení.

5.8 Partnerom občianskeho združenia MAS Podunajsko sa môže stať domáci alebo zahraničný subjekt, ktorý svojou činnosťou prispieva k dosiahnutiu vytýčených cieľov v článku IV.

5.9 Partnerstvo s občianskym združením MAS Podunajsko o. z. vzniká uzatvorením partnerskej zmluvy, ktorú schválil Najvyšší orgán občianskeho združenia MAS Podunajsko o. z. dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov na svojom zhromaždení.

5.10 Partner občianskeho združenia MAS Podunajsko o. z., ak je to určené v partnerskej zmluve, môže mať čiastočné práva a povinnosti člena občianskeho združenia MAS Podunajsko o. z., ktoré budú dohodnuté priamo v Zmluve o partnerstve. Partner združenia nesmie však byť volený orgánom združenia. Jeho hlas pri aktivitách a rozhodovaniach, ktoré súvisia s Programom LEADER je vždy iba poradný.

Čl. VI

Orgány združenia

6.1 Orgány združenia sú:

a/ Najvyšší orgán – Valné zhromaždenie

b/ Výkonný orgán – Správna rada

c/ Štatutárni zástupcovia – Predseda, podpredseda

d/ Kontrolný orgán – Revízna komisia.

Pri realizácii projektov v rámci Programu LEADER sú orgánmi združenia aj:

e/ Monitorovací výbor

f/ Výberová komisia.

6.2 Funkčné obdobie volených Štatutárnych zástupcov, členov Najvyššieho orgánu a Výkonného orgánu a členov Revíznej komisie je trojročné. Tieto osoby môžu byť
do svojich funkcií menované i opakovane.

6.3 Štatutárnych zástupcov predsedu a podpredsedu, členov Výkonného orgánu a členov Revíznej komisie a Výberovej komisie volí Najvyšší orgán.

 

6.4 Najvyšší orgán je oprávnený odvolať ktoréhokoľvek štatutárneho zástupcu, člena Výberovej komisie, Výkonného orgánu, Revíznej komisie, Manažéra MAS a Účtovníka MAS i v priebehu ich funkčného obdobia a to na základe prijatého uznesenia o ich odvolaní dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov valného zhromaždenia.

6.5 Štatutárni zástupcovia, členovia Najvyššieho orgánu, Výkonného orgánu a členovia Revíznej komisie, členovia Výberovej komisie, Manažér MAS, alebo Účtovník MAS môžu od svojej funkcie odstúpiť písomným oznámením doručeným valnému zhromaždeniu, pričom je odstupujúci člen povinný urobiť, resp. zabezpečiť v rámci výkonu svojej doterajšej funkcie všetky neodkladné úkony tak, aby občianskemu združeniu MAS Podunajsko o. z. nevznikla žiadna škoda.

6.6 Oprávnenie konať navonok menom občianskeho združenia MAS Podunajsko o. z.
a podpisové právo majú obaja štatutárni zástupcovia – predseda a podpredseda a to spoločne.  Tieto oprávnené osoby sa za združenie podpisujú tak, že k jeho názvu pripoja svoj podpis.

Č. VII

Spôsob ustanovenia orgánov a ich právomoci

1.         Najvyšší orgán – Valné zhromaždenie

Najvyšší  orgán  združenia  je  tvorený  zo  všetkých  členov  združenia,  prípadne  delegátov
a vykonáva aj nasledovné činnosti:

-           schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky;

-           schvaľuje plán činnosti a výročnú správu;

-           schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení;

-           volí  a odvoláva  členov  výkonného  orgánu,  predsedu  združenia  (pokiaľ  si  ho  spomedzi seba nevolí výkonný orgán) a kontrolný orgán;

-           schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ ich neschvaľuje iný orgán združenia;

-           schvaľuje stratégiu a jej aktualizáciu;

-           rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením.

1.1 Najvyšším orgánom občianskeho združenia MAS Podunajsko o. z. je Valné zhromaždenie
a tvoria ho všetci jeho členovia. Valné zhromaždenie zvoláva raz ročne predseda písomnými pozvánkami 15 dní vopred. Mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia musí byť zvolané
v prípade ak o to požiada minimálne 1/3 všetkých členov.

1.2 Každý člen združenia má na rokovaní valného zhromaždenia 1 rozhodujúci hlas, pokiaľ nie je v stanovách občianskeho združenia MAS Podunajsko o. z. uvedené inak.

1.3 Konanie valného zhromaždenia riadi predseda, resp. v jeho neprítomnosti ním poverený člen občianskeho združenia MAS Podunajsko o. z.

1.4 Z konania valného zhromaždenia Najvyššieho orgánu je spísaný zápis, ktorý okrem dátumu, miesta konania a prezenčnej listiny musí obsahovať informácie o programe valného zhromaždenia, prijatých rozhodnutiach, s uvedením výsledku hlasovania k jednotlivým bodom programu a námietkach účastníkov a záverečné uznesenia.

1.5 Uznesenie valného zhromaždenia je prijaté, ak ho prijme nadpolovičná väčšina prítomných členov s výnimkou rozhodnutí, pre ktoré je týmito stanovami predpísaná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných členov na valnom zhromaždení.

2.         Výkonný orgán – Správna rada

Výkonný  orgán je  za  svoju  činnosť  zodpovedný  najvyššiemu  orgánu  a vykonáva  aj nasledovné činnosti:

-           riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu;

-           volí spomedzi seba a odvoláva predsedu (pokiaľ ho nevolí najvyšší orgán);

-           zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály na tieto rokovania;

-           zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie;

-           zriadi výberovú komisiu a monitorovací výbor;

-           menuje manažéra MAS;

-           vymenúva členov monitorovacieho výboru;

-           volí a odvoláva členov výberovej komisie a schvaľuje jej štatút.

2.1 Zloženie členov výkonného orgánu je vyvážené a reprezentatívne a  odráža podmienky nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 – zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového musia byť zastúpení
s min. 50% všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 50% všetkých rozhodujúcich hlasov a to počas celého obdobia implementácie stratégie, pričom
na jednotlivých zasadnutiach výkonného orgánu nemusí byť tento pomer dodržaný. Počet členov výkonného orgánu je nepárny.

2.2. Výkonný orgán zriadi Kanceláriu na zabezpečenie  spravovania  verejných  prostriedkov  ako  aj  manažovania  činnosti  a realizáciu  úloh  združenia.  Na  čele  Kancelárie  je  manažér MAS  menovaný  výkonným orgánom. Manažér MAS je povinný zúčastňovať sa zasadnutí výkonného orgánu s hlasom poradným. Kancelária pracuje na základe pracovného a organizačného poriadku schváleného výkonným orgánom. Administratívu a realizáciu úloh združenia zabezpečujú zamestnanci občianskeho združenia MAS Podunajsko, ktorí môžu byť členmi len najvyššieho orgánu:

-           manažér MAS vykonáva formálnu kontrolu prijatých žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP (projekty)“) od konečných prijímateľov – predkladateľov projektu, registruje ŽoNFP (projekty), poskytuje informácie konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, zabezpečuje zber informácií pre monitoring a hodnotenie
a ďalšie administratívne činnosti o.z. MAS Podunajsko.

-           administratívny pracovník MAS  zabezpečuje každodennú prevádzku
a administratívnu činnosť občianskeho združenia MAS Podunajsko, vedie evidenciu
a predpísanú archiváciu, pripravuje podkladové materiály na zasadnutia jednotlivých orgánov a pod.

-           účtovník MAS zabezpečuje účtovnú evidenciu a hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom občianskeho združenia MAS Podunajsko a nesie zodpovednosť za správnosť účtovnej evidencie.

Osoby s funkciou manažér MAS a administratívny pracovník MAS môžu túto funkciu vykonávať len pre MAS Podunajsko o. z.. Ak občianske združenie MAS Podunajsko uzavrie s manažérom MAS, administratívnym pracovníkom MAS a účtovníkom MAS pracovný pomer prostredníctvom, napr.: služieb pracovného charakteru zabezpečené dodávateľsky na základe mandátnej zmluvy
v zmysle Zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka, túto funkciu môže vykonávať samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) alebo právnická osoba (firma).

a)    Výberová komisia

Výberová komisia  hodnotí a vyberá ŽoNFP (projekty) a predkladá štatutárnemu orgánu občianskeho združenia MAS Podunajsko. Zloženie  členov  musí  byť  vyvážené 
a reprezentatívne  a musí  odrážať  podmienky nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005
a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006. Zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového musia byť zastúpení s min. 50% všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 50% všetkých rozhodujúcich hlasov a to počas celého obdobia implementácie stratégie.

 

 

Spôsob voľby/odvolania, výber členov výberovej komisie a vykonávané činnosti sú stanovené v organizačnom poriadku združenia. Člen výberovej komisie nemusí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území podľa čl. III, ods. 3.1 týchto Stanov. Člen výberovej komisie nemusí byť členom združenia. Počet členov výberovej komisie je nepárny. Minimálny počet členov výberovej komisie je 7 a maximálny počet členov je 13. Výberová komisia prijíma rozhodnutia o výbere ŽoNFP (projektov) na základe rozhodovania (hlasovania), pričom na zasadnutí výberovej komisie musia byť prítomní všetci členovia tak, aby bola dodržaná podmienka nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006. Zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho
a neziskového musia byť zastúpení s min. 50% všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 50% všetkých rozhodujúcich hlasov. Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) vykonáva len jedna výberová komisia, ktorá bola zriadená výkonným orgánom pre príslušnú Výzvu na implementáciu stratégie.  Nie  je  prípustné,  aby  hodnotenie  a výber  ŽoNFP  (projektov) v rámci jednej Výzvy na implementáciu stratégie vykonávali 2 a viac výberových komisií, ktoré sú zložené z iných členov. Prípustné je nahradenie toho člena komisie, ktorý bol vylúčený  z konania  z titulu  zaujatosti,  novým  členom  komisie.  Výberová komisia okrem iných činností vykonáva aj administratívnu kontrolu ŽoNFP (projektov) v zmysle Nariadenia Komisie (ES) č. 65/2011, čl. 24 ods. 2, v rámci hodnotenia
a výberu projektov, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom stratégie, pričom:

-      schvaľuje návrh na neschválenie ŽoNFP (projektov) z ďalšieho hodnotenia, ktoré nesplnili podmienky formálnej kontroly;

-      posudzuje oprávnenosť činností v súlade s činnosťami, ktoré si občianske združenie MAS Podunajsko stanovilo pre príslušné       opatrenia. Kontroluje, či činnosti nespadajú
do kategórie neoprávnených projektov, stanovených pre príslušné opatrenia;

 -     posudzuje splnenie kritérií pre uznateľnosť výdavkov (oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt), ktoré stanovilo občianske združenie MAS Podunajsko pre príslušné opatrenia;

-      posudzuje oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie;

-      posudzuje splnenie všetkých minimálnych kritérií spôsobilostí pre príslušné opatrenia ktoré sú implementované a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovilo občianske združenie MAS Podunajsko v rámci implementácie stratégie;

-      posudzuje splnenie podmienok uvedených v príslušnej výzve pre opatrenia osi 4 LEADER;

-      hodnotí splnenie kritérií na hodnotenie ŽoNFP (projektov) konečných prijímateľov - predkladateľov projektov pre príslušné opatrenia;

-      vyberá ŽoNFP (projekty) v súlade s postupmi na výber ŽoNFP (projektov) konečných prijímateľov – predkladateľov projektov;

-      schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča ŽoNFP (projekty) na financovanie
z Programu rozvoja vidieka (ďalej len PRV) a predkladá štatutárnemu orgánu občianskeho združenia MAS Podunajsko.

b)    Monitorovací výbor

Monitorovací výbor je kontrolným orgánom, ktorý vykonáva najmä hodnotenie a kontrolu realizácie projektov v rámci stratégie, pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie, ktoré sa predkladajú
na Pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej len „PPA“), vykonáva monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov za ročné obdobie, vrátane schvaľovania Správy
o činnosti občianskeho združenia MAS Podunajsko za kalendárny rok a vyhodnotenie jednotlivých výziev.  Spôsob   voľby/odvolania   a   činnosti   monitorovacieho   výboru   sú   stanovené v organizačnom poriadku združenia. Predseda monitorovacieho výboru je povinný zúčastňovať sa zasadnutí výkonného výboru s hlasom poradným. Členovia monitorovacieho výboru musia pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku)
v území podľa čl. III, ods. 3.1 týchto Stanov, ale nemusia byť členmi občianskeho združenia MAS Podunajsko. Zloženie členov monitorovacieho výboru musí byť vyvážené
a reprezentatívne a musí odrážať podmienky nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005
a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006. Zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového musia byť zastúpení s min. 50% všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 50% všetkých rozhodujúcich hlasov, a to počas celého obdobia implementácie stratégie, pričom na jednotlivých zasadnutiach monitorovacieho výboru nemusí byť tento pomer dodržaný.

2.3  Výkonný orgán združenia je v úzkej spolupráci a koordinácii s predsedom občianskeho združenia MAS Podunajsko o. z. rozhoduje o najdôležitejších operatívnych a koncepčných otázkach v súlade s cieľmi a činnosťou združenia.

2.4 Výkonný orgán združenia pozostáva z členov, ktorých menuje valné zhromaždenie
na podklade hlasovania dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov na valnom zhromaždení. Pri členstve musí byť dodržaná podmienka Programu LEADER tak, aby ostatní členovia /mimo predsedu/ predstavovali  zástupcov súkromného a neziskového sektoru
v mikroregióne s minimálne 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektoru s maximálne 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov.

2.4 Predseda združenia je zároveň predsedom Výkonného orgánu združenia, ktorý zvoláva
a riadi jej zasadnutia.

2.5 Výkonný orgán združenia sa schádza minimálne raz za tri mesiace. Predseda Výkonného orgánu združenia je povinný zvolať do 10 dní zasadnutie Výkonného orgánu, ak o to požiada minimálne jeden člen Výkonného orgánu.

2.6 Výkonný orgán sa vyjadruje k zásadným otázkam rozvoja združenia a sleduje napĺňanie jeho úloh. Prerokováva návrhy a realizáciu zmlúv o spolupráci a jednotlivých projektov.

2.7 Členovia Výkonného orgánu majú právo na náhradu výdavkov súvisiacich s výkonom ich funkcie a na odmenu za ich činnosť v zmysle rozhodnutí Výkonného orgánu.

2.8 Podrobnejšiu úpravu činnosti Výkonného orgánu môže upraviť vnútorný predpis, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie.

3.         Štatutárni zástupcovia – predseda, podpredseda

3.1 Občianske združenie MAS Podunajsko o. z. má dvoch štatutárnych zástupcov – predsedu
a podpredsedu, ktorí sú volení valným zhromaždením dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov. Štatutárni zástupcovia konajú a podpisujú menom združenia navonok spoločne v súlade s rozhodnutiami najvyššieho alebo výkonného orgánu. Predseda združenia je zároveň aj predsedom správnej rady a členom programového výboru, pokiaľ je vytvorený. Podpredseda združenia je zároveň členom výberovej komisie, pokiaľ je vytvorená.

3.2 Štatutárny  orgán podpisuje zmluvy, predkladá PPA Protokol o výbere Žiadosti
o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR MAS (ďalej len „Protokol
o výbere ŽoNFP (projektov)“) spolu so sprievodným listom o zaslaní Protokolu o výbere ŽoNFP, ktorý podpisuje štatutárny orgán a ďalšie dokumenty, ktoré sú určené pre RO a PPA. Spôsob voľby/odvolania a vykonávané činnosti štatutárneho zástupcu občianskeho združenia MAS Podunajsko sú stanovené v týchto stanovách združenia.

4.         Kontrolný orgán – Revízna komisia

4.1 Kontrolným orgánom je napr. revízna komisia alebo revízor, ktorý vykonáva aj nasledovné činnosti:

-           je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu;

-           členstvo  v kontrolnom  orgáne  je  nezlučiteľné  s členstvom  v orgánoch  združenia, okrem členstva v najvyššom orgáne;

-           kontroluje  hospodárenie  združenia,  upozorňuje  orgány  na  nedostatky  a navrhuje opatrenia na ich odstránenie;

-           kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

Zloženie členov kontrolného orgánu musí byť vyvážené a reprezentatívne a musí odrážať podmienky nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES)
č. 1974/2006 – zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového musia byť zastúpení s min. 50% všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora
s max. 50% všetkých rozhodujúcich hlasov a to počas celého obdobia implementácie stratégie, pričom na jednotlivých zasadnutiach kontrolného orgánu nemusí byť tento pomer dodržaný.

4.2 Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, má 3 členov, ktorých menuje valné zhromaždenie na podklade hlasovania dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov
na valnom zhromaždení.

4.3 Spomedzi svojich členov si volí predsedu, ktorý riadi činnosť Revíznej komisie a zvoláva ju najmenej raz za 3 mesiace.

4.4 Úlohou Revíznej komisie je najmä dozerať na správnosť a účelnosť vynakladania finančných prostriedkov a vedenia účtovníctva.

Čl. VIII

Zásady hospodárenia

8.1 Majetok občianskeho združenia MAS Podunajsko o. z. tvorí hmotný majetok, finančné prostriedky, pohľadávky a iné majetkové práva. občianske združenie MAS Podunajsko o. z. môže hospodáriť a nakladať i so zvereným majetkom iných organizácií, či štátu, v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

8.2 Zdroje majetku občianskeho združenia MAS Podunajsko o. z. sú najmä:

a/ členské príspevky ak o nich rozhodne valné zhromaždenie

b/ majetok prevedený do vlastníctva združenia od iných subjektov

c/ dotácie a subvencie

d/ príjmy od sponzorov, dary

e/ príjmy z predaja majetku

f/ finančné príspevky na realizáciu projektov

g/ iné príjmy – najmä príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti /školenia, poradenská činnosť, sprostredkovanie/

8.3 Hospodárenie občianskeho združenia MAS Podunajsko o. z. sa riadi ročným plánom
a rozpočtom schváleným valným zhromaždením.

8.4 S finančnými prostriedkami občianskeho združenia MAS Podunajsko o. z. v rámci schváleného rozpočtu disponujú štatutárni zástupcovia a Účtovník v rámci pracovných úloh
v rozsahu jeho poverenia.

8.5 K bezhotovostnému platobnému styku môže občianske združenie MAS Podunajsko o. z. zriaďovať účty v peňažných ústavoch s podpisovým právom predsedu a podpredsedu občianskeho združenia MAS Podunajsko o. z.

Čl. IX

Zánik združenia

9.1 Občianske združenie MAS Podunajsko o. z. zaniká:

a/ dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným občianskym združením

b/ právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

9.2 O dobrovoľnom rozpustení, alebo zlúčení s iným občianskym združením rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov. Valné zhromaždenie oznámi zánik združenia do 15 dní príslušnému ministerstvu.

9.3 V prípade zániku združenia a uhradenia všetkých záväzkov bude s majetkom združenia naložené tak, že likvidačný zostatok vrátane pohľadávok prechádza rovnomerne na členov združenia, alebo je prevedený na obdobnú právnickú osobu, obec, alebo zväzok obcí na základe rozhodnutia valného zhromaždenia združenia na základe hlasovania pri dosiahnutí dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných členov na valnom zhromaždení.

Čl. X

Záverečné ustanovenia

10.1 Stanovy občianskeho združenia boli schválené Valným zhromaždením na ustanovujúcej schôdzi dňa 27.06.2008. Nové znenie stanov bolo schválené Valným zhromaždením dňa 30.03.2015, doplnené 06.11.2015. Stanovy sú záväzné pre všetkých členov občianskeho združenia MAS Podunajsko.

10.2 Občianske združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

 

V Dolnom Štáli, dňa 06.11.2015