Termín uzavretia: 21.01.2022.

Oznamujeme všetkým žiadateľom, že ŽoNFP môžu podávať aj osobne najneskôr do 21.01.2022, počas úradných hodín od 9:00 - 15:00, v posledný deň t.j. 21.01.2022 až do do 20,30 hodiny priamo v kancelárii MAS  Podunajsko, o.z. Predĺžené hodiny sú z technických príčin. 

 

1. V zmysle § 19 zákona o príspevku z EŠIF musí byť ŽoNFP doručená riadne, včas a v určenej forme, pričom všetky tieto tri podmienky musia byť splnenésúčasne.
2. ŽoNFP sa považuje za predloženú v určenej forme, ak bol formulár ŽoNFP predložený:
 
a) elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a zároveň
b) vytlačený a v listinnej forme (podpísaný – úradne overený podpis, opečiatkovaný ak má žiadateľ povinnosť používať pečiatku) predložený na adresu MAS uvedenej vo výzve na predkladanie ŽoNFP jedným z nasledujúcich spôsobov: osobne, kuriérom alebo poštovou prepravou.

 

Výzva MAS 093 7.4/2 - vyhlásená nová!

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že došlo k vyhláseniu novej výzvy na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 7.4.

 

 Výzva MAS - CLLD - MAS_093_7.4_2.pdf

zverejnená 25.10.2021
 
Prílohy k výzve: