B3

MAS Podunajsko o.z. vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Y372-512-006 v rámci implementácie stratégie CLLD z Integrovaného regionálneho operačného programu:
 
špecifický sieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

aktivita:   B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Dátum vyhlásenia výzvy: 10.12.2021
 
Termíny uzatvárania hodnotiacích kôl:
 
1. - 10.02.2022
 
2. - 10.04.2022
 
n. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 10. dňu príslušného mesiaca
 
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 48 051,04 EUR.

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy k Žiadosti o príspevok.