Výzva B3 nákup vozidiel spoločnej dopravy je zrušená

 

B3  Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

MAS Podunajsko o.z. vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Y372-512-006 v rámci implementácie stratégie CLLD z Integrovaného regionálneho operačného programu:
 
špecifický sieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

aktivita:   B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Dátum vyhlásenia výzvy: 10.12.2021
 
Termíny uzatvárania hodnotiacích kôl:
 
1. - 10.02.2022
 
2. - 10.04.2022, aktuálny termin 11.04.2022 (prvý nasledujúci pracovný deň)
 
3. - 10.06.2022
 
4. - 10.08.2022
 
5. - 10.10.2022
 
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 10. dňu príslušného mesiaca
 Ak uzavretie hodnotiaceho kola pripadne na deň pracovného pokoja, považuje sa za termín uzavretia hodnotiaceho kola prvý nasledujúci pracovný deň.
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 48 051,04 EUR.

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy k Žiadosti o príspevok.