STRATÉGIA CLLD  - MAS Podunajsko o.z.

Celý dokument k stiahnutiu vo formáte .pdf
 

Stratégia CLLD MAS Podunajsko o. z. ver 2.1.pdf (3012866)

Príprava stratégie CLLD

Zabezpečenie záväznej osnovy

07.08.2017 13:54
„Vypracovanie Záväznej osnovy Stratégie miestneho rozvoja pre „MAS Podunajsko, o.z.“ Občianske združenie „MAS Podunajsko, o.z.“ sa úspešne zapojilo do Výzvy č. 4/PRV/2015, Opatrenia19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenia 19.1 Prípravná podpora so Žiadosťou...