B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

MAS Podunajsko o.z. vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Y372-512-003 v rámci implementácie stratégie CLLD z Integrovaného regionálneho operačného programu:

 

špecifický sieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Dátum vyhlásenia výzvy: 13.05.2021

Termíny uzatvárania hodnotiacích kôl:

1. - 20.07.2021

2. - 20.09.2021

3. - 20.11.2021, aktuálny termín 22.11.2021 (prvý nasledujúci pracovný deň)

4. - 20.1.2022, aktuálny termín 21.01.2022 (prvý nasledujúci pracovný deň)

5. - 20.3.2022, aktuálny termín 21.03.2022 (prvý nasledujúci pracovný deň)

6. - 20.05.2022

n.
 Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného mesiaca. Ak uzavretie hodnotiaceho kola pripadne na deň pracovného pokoja, považuje sa za termín uzavretia hodnotiaceho kola prvý nasledujúci pracovný deň.


Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 58 144,17 EUR

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy k Žiadosti o príspevok.

Vyzva na predkladanie ZoPr - IROP-CLLD-Y372-512-003.pdf (919,6 kB)

Prilohy k ziadosti o prispevok.zip (2,4 MB)
Prilohy Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie prispevku.zip (457,1 kB)

Príručka-pre-užívateľa-platná-od-5.10.-2018 .zip (1,2 MB)
 

Ukončenie 5. hodnotiacého kola 

Výška žiadaného príspevku po ukončení 5. hodnotiacého kola k 20.03.2022 bola 24 074,06 EUR.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov je: 34 070,11 EUR.