MAS Podunajsko, o.z. oznamuje zverejenenie výzvy

 

 

 

IROP-CLLD-Y372-512-003 

v znení AKTUALIZÁCIE č. 2 zo dňa 17.03.2023

s účinnosťou odo dňa 21.03.2023

 

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

 

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Uvedené doklady sú zmenené, prosíme žiadateľov, aby si skotrolovali správnosť dokladov pri predkladaní ŽoPr! Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl a ostatné podmienky zostávajú v platnosti!

Aktuálna alokácia na projekty je vo výške 57 756,94 eur.

 

Doklady na stiahnutie:

Výzva

Prílohy na stiahnutie

Informacia o prijati, neprijati ZoPr.docx (123531)

 

Príloha č. 1 výzvy -Formular_Ziadost o prispevok Aktualizacia c. 2 B2 BSZ.docx (213407)
Príloha č. 1 výzvy -Formular_Ziadost o prispevok Aktualizacia c. 2 B2 SZ (2).docx (214735)
 

Ostatné prílohy sa nemenia a zostávajú v znení ako pri aktualizácii č. 1

 

Implementačný model
 
Príručka pre užívateľa
 
Kompletné informácie nájdete
Vzor zmluvy:
 
 
 

MAS Podunajsko, o.z. oznamuje zverejenenie výzvy

 

IROP-CLLD-Y372-512-003 

v znení AKTUALIZÁCIE č. 1 zo dňa 20.9.2022

s účinnosťou odo dňa 22.9.2022

 

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

 

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Uvedené doklady sú zmenené, prosíme žiadateľov, aby si skotrolovali správnosť dokladov pri predkladaní ŽoPr! Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl a ostatné podmienky zostávajú v platnosti!

 

Doklady na stiahnutie
 

Výzva na stiahnutie

Vyzva_IROP-CLLD-Y372-512-003_akt_1-B2-BSZ.docx (220808)
Vyzva_IROP-CLLD-Y372-512-003_akt_1-B2-SZ.docx (243754)
 

Prílohy na stiahnutie

Priloha_02_ZoPr_Uverovy_prislub akt B2.docx (22856)
Priloha_04_ZoPr-Rozpocet_projektu_v1.9 akt B2.xlsx (82161)
Priloha_05_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie akt B2.xlsx (75502)
 

B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

MAS Podunajsko o.z. vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Y372-512-003 v rámci implementácie stratégie CLLD z Integrovaného regionálneho operačného programu:

 

špecifický sieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Dátum vyhlásenia výzvy: 13.05.2021

Termíny uzatvárania hodnotiacích kôl:

1. - 20.07.2021

2. - 20.09.2021

3. - 20.11.2021, aktuálny termín 22.11.2021 (prvý nasledujúci pracovný deň)

4. - 20.1.2022, aktuálny termín 21.01.2022 (prvý nasledujúci pracovný deň)

5. - 20.3.2022, aktuálny termín 21.03.2022 (prvý nasledujúci pracovný deň)

6. - 20.05.2022

7. - 20.07.2022

8. - 20.09.2022

9. - 20.11.2022aktuálny termín 21.11.2022 (prvý nasledujúci pracovný deň)

10. - 20.01.2023

11. - 20.03.2023

12. - 20.05.2023, aktuálny termín 22.05.2023 (prvý nasledujúci pracovný deň)

 Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného mesiaca. Ak uzavretie hodnotiaceho kola pripadne na deň pracovného pokoja, považuje sa za termín uzavretia hodnotiaceho kola prvý nasledujúci pracovný deň.
 
Zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: Po podaní ŽoPr zostatok dispobnibilnej alokácie k 29.04.2022 predstavuje 34 070,11 eur.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 58 144,17 EUR

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy k Žiadosti o príspevok.

Vyzva na predkladanie ZoPr - IROP-CLLD-Y372-512-003.pdf (919,6 kB)

Prilohy k ziadosti o prispevok.zip (2,4 MB)
Prilohy Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie prispevku.zip (457,1 kB)

Príručka-pre-užívateľa-platná-od-5.10.-2018 .zip (1,2 MB)
 

Ukončenie 5. hodnotiacého kola 

Výška žiadaného príspevku po ukončení 5. hodnotiacého kola k 20.03.2022 bola 24 074,06 EUR.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov je: 34 070,11 EUR.