C2 Terénne a ambulantné služby

 

MAS Podunajsko o.z. vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Y372-512-007 v rámci implementácie stratégie CLLD z Integrovaného regionálneho operačného programu:
 

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

aktivita: C2 Terénne a ambulantné služby
 

Dátum vyhlásenia výzvy: 10.12.2021

Termíny uzatvárania hodnotiacích kôl:

1. - 15.02.2021

2. - 15.04.2021

n. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 15. dňu príslušného mesiaca.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 47 401,96 EUR.

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy k Žiadosti o príspevok.

Vyzva_IROP-CLLD-Y372-512-007_Podunajsko-C2.pdf (927906)

Prilohy k Ziadosti o prispevok C2.rar (2501902)

Prilohy Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie prispevku C2.rar (624362)