Výzva C2 Terénne a ambulantné služby je zrušená

 

 

C2 Terénne a ambulantné služby

 

MAS Podunajsko o.z. vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Y372-512-007 v rámci implementácie stratégie CLLD z Integrovaného regionálneho operačného programu:
 

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

aktivita: C2 Terénne a ambulantné služby
 

Dátum vyhlásenia výzvy: 10.12.2021

Termíny uzatvárania hodnotiacích kôl:

1. - 15.02.2022

2. - 15.04.2022

3. - 15.06.2022

4. - 15.08.2022

5. - 17.10.2022

6. - 15.12.2022

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 15. dňu príslušného mesiaca.

 Ak uzavretie hodnotiaceho kola pripadne na deň pracovného pokoja, považuje sa za termín uzavretia hodnotiaceho kola prvý nasledujúci pracovný deň.


Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 47 401,96 EUR.

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy k Žiadosti o príspevok.

Vyzva_IROP-CLLD-Y372-512-007_Podunajsko-C2.pdf (927906)

Prilohy k Ziadosti o prispevok C2.rar (2501902)

Prilohy Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie prispevku C2.rar (624362)