Aktualizácia č. 1  výzvy 6.4/2023

Kód výzvy: MAS_093/6.4/3

 

V rámci aktualizácie nastala zmena v časovom harmonograme výzvy 

Zmena trvania výzvy: 10.07.2023 – 9.9.2023

Pôvodný harmonogram: 10.07.2023 – 9.8.2023

 

Dokumenty:

 
 

Výzva 6.4/2023

 

 

MAS Podunajsko, o.z. 

vyhlasuje výzvu 

kód výzvy: MAS_093/6.4/3

Zameranie výzvy: 309064001 - 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

 
Termín vyhlásenia: 10.07.2023
Termín ukončenia podania ŽoNFP: 09.08.2023
 
 
Dátum zverejnenia: 10.07.2023
 
Výzva:
 
Prílohy k výzve:
Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5 (1).docx (173912)
Priloha_c_4B_ Vzor ziadosti o NFP_VERZIA 1.5 (1).pdf (620751)
Priloha_c_4B_Popis ziadosti o NFP_VERZIA 1.5 (1).docx (59427)
Priloha_c_5B Oznamenie o spatvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5 (1).doc (56320)
Priloha_c_6B_Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.5 (1).docx (874412)
Priloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA 1.5 (1).xlsx (44904)
Priloha_c_11B Vyhlasenie ziadatela o minimálnu pomoc..._VERZIA 1.5.docx (49434)
Priloha_c_13B kez_jednoduche_uctovnictvo_VERZIA 1.5 (1).xlsx (22963)
Priloha_c_13B_kez_podvojne-uctovnictvo_VERZIA 1.5 (1).xlsx (25416)
Priloha_c_13B_kez-mikrouctovne-jednotky_ VERZIA 1.5 (1).xlsx (19861)
Priloha_c_14B Schema minimalnej pomoci podopatrenie 19.2 v zneni dODATKU c2.pdf (1221860)
Príloha_c_16A Zoznam dokumentácie k VO (1).docx (299464)
Priloha_c_16B Vyhlasenie o velkosti podniku MSP_VERZIA 1.5 (1).docx (65989)
Priloha_c_17B_Informacia pre ziadatelov_VERZIA 1.5 (1).docx (16701)
Priloha_c_18B_ Prirucka_MSP_VERZIA 1.5 (1).pdf (996413)
Príloha_c_19B_Metodicke usmernenie koordinatora statnej pomoci_VERZIA 1.5 (1).pdf (863707)
Priloha_c_21B Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP_VERZIA 1.5 (1).docx (24640)
Priloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5 (1).docx (22408)
Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5 (1).docx (31231)
Priloha_c_29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD (1).docx (74563)
Prirucka-pre-prijmatela-leader_verzia-1-5-bsz (1).docx (824846)
Vyberove a hodnotiace kriteria MAS Podunajsko final (1).pdf (882877)
 
 
 
 
Doručovanie:
Oznamujeme všetkým žiadateľom, že ŽoNFP môžu podávať aj osobne najneskôr do 09.08.2023, počas úradných hodín od 9:00 - 15:00, v posledný deň t.j. 09.08.2023 až do  20,30 hodiny priamo v kancelárii MAS  Podunajsko, o.z. Predĺžené hodiny sú z technických príčin.