IROP-CLLD-Y372-512-004 Aktivita D2

 

 

OZNAM O UZAVRETÍ VÝZVY!

MAS OZ Podunajsko oznamuje, že výzva s kódom IROP-CLLD-Y372-512-004  bude dňa 31.12.2023 uzavretá z dôvodu uplynutia hraničného termínu uvedeného vo výzve a teda právnu nemožnosť realizácie projektov po hraničnom dátume 31.10.2023.

Z tohto dôvodu MAS Podunajsko o.z. výzvu k horeuvedenému dátumu zruší.


14.12.2023

 

 

 

 

D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

MAS Podunajsko o.z. vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Y372-512-004 v rámci implementácie stratégie CLLD z Integrovaného regionálneho operačného programu:
 

špecifický sieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

aktivita: D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Dátum vyhlásenia výzvy: 08.09.2021

Termíny uzatvárania hodnotiacích kôl:

1. - 22.11.2021

2. - 20.01.2022

3. - 20.03.2022, aktuálny termín 21.03.2022 (prvý nasledujúci pracovný deň)

4. - 20.05.2022

5. - 20.07.2022

6. - 20.09.2022

7. - 20.11.2022, aktuálny termín 21.11.2022 (prvý nasledujúci pracovný deň)

8. - 20.01.2023

9. - 20. 03.2023

10. - 20.05.2023, aktuálny termín 22.05.2023 (prvý nasledujúci pracovný deň)

11. - 20.07.2023

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného meisaca

 Ak uzavretie hodnotiaceho kola pripadne na deň pracovného pokoja, považuje sa za termín uzavretia hodnotiaceho kola prvý nasledujúci pracovný deň.
Zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: Po podaní ŽoPr zostatok dispobnibilnej alokácie k 11.08.2022 predstavuje 0,00 eur. Alokácian je predbežne vyčerpaná.
 

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 37 896,20 EUR

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy k Žiadosti o príspevok.

Vyzva na predkladanie ZoPr - IROP-CLLD-Y372-512-004.pdf (919,2 kB)

Prilohy k ziadosti o prispevok.zip (2491106)
Prilohy Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie prispevku.zip (550319)

Príručka-pre-užívateľa-platná-od-5.10.-2018 .zip (1,2 MB)