D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

MAS Podunajsko o.z. vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Y372-512-004 v rámci implementácie stratégie CLLD z Integrovaného regionálneho operačného programu:
 

špecifický sieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

aktivita: D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Dátum vyhlásenia výzvy: 08.09.2021

Termíny uzatvárania hodnotiacích kôl:

1. - 22.11.2021

2. - 20.01.2022

n. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného meisaca

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 37 896,20 EUR

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy k Žiadosti o príspevok.

Vyzva na predkladanie ZoPr - IROP-CLLD-Y372-512-004.pdf (919,2 kB)

Prilohy k ziadosti o prispevok.zip (2491106)
Prilohy Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie prispevku.zip (550319)