Výzva MAS 093 4.1/2 - vyhlásená nová!

 
 
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že došlo k vyhláseniu novej výzvy na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 4.1.
 
 
Zverejnená 15.12.2021
 
Prílohy k výzve: