Termín uzavretia: 16.03.2022.

Oznamujeme všetkým žiadateľom, že ŽoNFP môžu podávať aj osobne najneskôr do 16.03.2022, počas úradných hodín od 9:00 - 15:00, v posledný deň t.j. 16.03.2022 až do do 20,30 hodiny priamo v kancelárii MAS  Podunajsko, o.z. Predĺžené hodiny sú z technických príčin. 

1. V zmysle § 19 zákona o príspevku z EŠIF musí byť ŽoNFP doručená riadne, včas a v určenej forme, pričom všetky tieto tri podmienky musia byť splnenésúčasne.
2. ŽoNFP sa považuje za predloženú v určenej forme, ak bol formulár ŽoNFP predložený:
 
a) elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a zároveň
b) vytlačený a v listinnej forme (podpísaný – úradne overený podpis, opečiatkovaný ak má žiadateľ povinnosť používať pečiatku) predložený na adresu MAS uvedenej vo výzve na predkladanie ŽoNFP jedným z nasledujúcich spôsobov: osobne, kuriérom alebo poštovou prepravou.

 

VÝZVA  MAS 093 6.4/2 - vyhlásená nová!

 
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že došlo k vyhláseniu novej výzvy na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 6.4.

 

Výzva MAS - CLLD - MAS 093 6.4 2.pdf (1268917)

 
zverejnená 17.12.2021
 
Prílohy k výzve:
 
 
priloha_c_14b-schema-minimalnej-pomoci-podopatrenie-19-2-verzia-1.3.doc (544768)
priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3 (1).docx (335694)
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3 (5).docx (203854)
priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp.docx (66631)
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3 (1).docx (16701)
priloha_c_18b_-prirucka_msp-verzia-1.3.pdf (808600)
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3.pdf (157804)
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3 (1).docx (24640)
priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3 (1).docx (21555)
Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ.pdf (554948)
priloha_c_27a_usmernenie-ppa--10_2017_aktualizacia--1.pdf (907608)
prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz.pdf (1937805)
usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19 (3).docx (22769)
Výberové a hodnotiace kritéria MAS Podunajsko1.pdf (1153919)