IROP-CLLD-Y372-511-005 Aktivita A1

 
 

 

OZNAM O UZAVRETÍ VÝZVY!

MAS Podunajsko oznamuje, že výzva s kódom IROP-CLLD-Y372-511-005  bude dňa 31.12.2023 uzavretá z dôvodu uplynutia hraničného termínu uvedeného vo výzve a teda právnu nemožnosť realizácie projektov po hraničnom dátume 31.10.2023.

Z tohto dôvodu MAS Podunajsko o.z. výzvu k horeuvedenému dátumu zruší.


14.12.2023
 

 

 

 

MAS Podunajsko, o.z. oznamuje zverejnenie výzvy

 

IROP-CLLD-Y372-511-005

v znení AKTUALIZÁCIE č. 2 zo dňa 26.01.2023

s účinnosťou odo dňa 27.01.2023

 

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Uvedené doklady sú zmenené, prosíme žiadateľov, aby si skotrolovali správnosť dokladov pri predkladaní ŽoPr! Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl a ostatné podmienky zostávajú v platnosti!

Aktuálna alokácia na projekty je vo výške 21 770,84 eur.

 

Výzva

 

Doklady na stiahnutie

Vyzva_IROP-CLLD-Y372-511-005_Akt2 SZ (2).docx (241917)
 

 

Prílohy na stiahnutie

Prílohy so zmenami podľa verzie 2.0
 
 
 
 
Prílohy bez zmien
 
 
 
Príručka pre užívateľa
 
Kompletné informácie nájdete:
 

Vzor zmluvy

 
 
 
 
 
 

MAS Podunajsko, o.z. oznamuje zverejenenie výzvy

Aktuálna alokácia na projekty je vo výške 69 411,71 eur. Zmena od 23.09.2022.

 

IROP-CLLD-Y372-511-005

v znení AKTUALIZÁCIE č. 1 zo dňa 20.9.2022

s účinnosťou odo dňa 22.9.2022

 

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Uvedené doklady sú zmenené, prosíme žiadateľov, aby si skotrolovali správnosť dokladov pri predkladaní ŽoPr! Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl a ostatné podmienky zostávajú v platnosti!

 

Doklady na stiahnutie

Výzva na stiahnutie

 

Prílohy na stiahnutie

02_KZ_kontrola_disponibilnej_alokácie akt 1.xlsx (18622)
07_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy akt 1.docx (119973)
Priloha c. 1 vvzvy -Formular_Ziadost o prispevok BSZ akt 1.docx (217176)
Priloha c. 1 vyzvy -Formular_Ziadost o prispevok SZ akt 1.docx (198892)
Priloha c. 2 vyzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov BSZ akt 1.docx (96952)
Priloha c. 2 vyzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov SZ akt1.docx (96361)
Priloha c. 3 vyzvy -Zoznam_meratelnych_ukazovatelov podla konceptu BSZ akt 1.docx (158287)
Priloha c. 3 výzvy -Zoznam_meratelnych_ukazovatelov podla konceptu SZ akt 1.docx (158520)
Priloha c. 4 vyzvy -Kriteria_pre_vyber_projektov akt 1.docx (178002)
Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie akt 1.docx (89677)
Priloha_02_ZoPr-Vyhlasenie_o_velkosti_podniku_v1.9 BSZ akt 1.docx (107481)
Priloha_02_ZoPr-Vyhlasenie_o_velkosti_podniku_v1.9 SZ akt1.docx (108037)
Priloha_05_ZoPr_Uverovy_prislub akt 1.docx (23474)
Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu_v1.9 akt 1.xlsx (124124)
Príloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie akt 1.xlsx (122168)
Priloha_08_ZoPr_Financna_analyza -uprava 40 rokov-tech uprava akt1.xlsx (132110)
Priloha_08a_ZoPr_Instrukcia k financnej analyze akt1.docx (31418)
Priloha_12_ZoPr-Prehlad_minimalnej_pomoci akt1.rtf (6403697)
 

 

A1 PODPORA PODNIKANIA A INOVÁCIÍ

MAS Podunajsko o.z. vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Y372-511-005 v rámci implementácie stratégie CLLD z Integrovaného regionálneho operačného programu:
 
Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
 

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum vyhlásenia výzvy: 19.10.2021

Termíny uzatvárnia hodnotiacich kôl:

1. - 20.12.2021

2. - 21.02.2022

3. - 20.04.2022

4. - 20.06.2022

5. - 22.08.2022

6. - 20.10.2022

7.- 20.12.2022

8.- 20.02.2023

9. - 20.04.2023

10. - 20.06.2023

11.- 21.08.2023

 

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného mesiaca.

 Ak uzavretie hodnotiaceho kola pripadne na deň pracovného pokoja, považuje sa za termín uzavretia hodnotiaceho kola prvý nasledujúci pracovný deň.

Zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: Po podaní ŽoPr zostatok dispobnibilnej alokácie k 29.07.2022 predstavuje 93 127,16  eur.
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 125 920,00 EUR.

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy k Žiadosti o príspevok.

Upozornenie: 07.02.2022 sa menili formuláre
  1. Príloha č. 8 Formulára ŽoPr – Finančná analýza – aktuálny formulár
  2. Príloha č. 8a Formulára ŽoPr – Inštrukcia k finančnej analýze – aktuálny formulár
 

Vyzva na predkladanie ZoPr-IROP-CLLD-Y372-511-005.pdf

Všetky  aktuálne prílohy:

Prílohy k výzve

Príloha č. 1 výzvy -Formular_Ziadost o prispevok.docx (216073)
Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov.docx (87448)
Príloha č. 3 výzvy -Zoznam_meratelnych_ukazovatelov podla konceptu.docx (145730)
Príloha č. 4 výzvy -Kriteria_pre_vyber_projektov opr.docx (178002)

 

Prílohy k žiadosti:

A1 Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie.docx (131278)
A1 Priloha_02_ZoPr-Vyhlasenie_o_velkosti podniku.rtf (6566978)
A1 Priloha_03_ZoPr_Uverovy_prislub.docx (19235)
A1 Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu akt.xlsx (124179)
A1 Priloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie_tech uprava.xlsx (136833)
A1 Priloha_08_ZoPr_Financna_analyza -uprava 40 rokov-tech uprava nove.xlsx (132073)
A1 Príloha_08a_ZoPr_Inštrukcia k finančnej analýze.docx (31418)
A1 Priloha_12_ZoPr-Prehlad_minimalnej_pomoci.rtf (6397727)

Priloha_02a_ZoPr-Modelovy_priklad_vyplnenia_vyhlasenia_o_velkosti (1).zip (4047042)

Príručka-pre-užívateľa-platná-od-5.10.-2018 .zip (1303313)

 

 

V prílohách k Žiadosti o príspevok sa mení príloha Financna analyza a pridané sú prílohy (ako vyplniť formulár Finančná analýza). Výzva a ostatné prílohy k Žiadosti o príspevok a prílohy k Výzve na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku zostávajú v platnosti.

Vyzva na predkladanie ZoPr-IROP-CLLD-Y372-511-005.pdf

Prilohy k Ziadosti o prispevok.rar

Prilohy Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie prispevku.rar

Príručka-pre-užívateľa-platná-od-5.10.-2018 .zip (1303313)