A1 PODPORA PODNIKANIA A INOVÁCIÍ

MAS Podunajsko o.z. vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Y372-511-005 v rámci implementácie stratégie CLLD z Integrovaného regionálneho operačného programu:
 
Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
 

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum vyhlásenia výzvy: 19.10.2021

Termíny uzatvárnia hodnotiacich kôl:

1. - 20.12.2021

2. - 21.02.2022

3. - 20.04.2022

4. - 20.06.2022

n. 

 

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného mesiaca.

 Ak uzavretie hodnotiaceho kola pripadne na deň pracovného pokoja, považuje sa za termín uzavretia hodnotiaceho kola prvý nasledujúci pracovný deň.


Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 125 920,00 EUR.

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy k Žiadosti o príspevok.

Informacia o aktualizacii vyzvy c.1 z 12-2021.docx (118005)

Vyzva na predkladanie ZoPr-IROP-CLLD-Y372-511-005.pdf

Všetky  aktuálne prílohy:

Prílohy k výzve

Príloha č. 1 výzvy -Formular_Ziadost o prispevok.docx (216073)
Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov.docx (87448)
Príloha č. 3 výzvy -Zoznam_meratelnych_ukazovatelov podla konceptu.docx (145730)
Príloha č. 4 výzvy -Kriteria_pre_vyber_projektov opr.docx (178002)

 

Prílohy k žiadosti:

A1 Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie.docx (131278)
A1 Priloha_02_ZoPr-Vyhlasenie_o_velkosti podniku.rtf (6566978)
A1 Priloha_03_ZoPr_Uverovy_prislub.docx (19235)
A1 Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu akt.xlsx (124179)
A1 Priloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie_tech uprava.xlsx (136833)
A1 Priloha_08_ZoPr_Financna_analyza -uprava 40 rokov-tech uprava nove.xlsx (132073)
A1 Príloha_08a_ZoPr_Inštrukcia k finančnej analýze.docx (31418)
A1 Priloha_12_ZoPr-Prehlad_minimalnej_pomoci.rtf (6397727)

Priloha_02a_ZoPr-Modelovy_priklad_vyplnenia_vyhlasenia_o_velkosti (1).zip (4047042)

Príručka-pre-užívateľa-platná-od-5.10.-2018 .zip (1303313)

 

 

V prílohách k Žiadosti o príspevok sa mení príloha Financna analyza a pridané sú prílohy (ako vyplniť formulár Finančná analýza). Výzva a ostatné prílohy k Žiadosti o príspevok a prílohy k Výzve na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku zostávajú v platnosti.

Vyzva na predkladanie ZoPr-IROP-CLLD-Y372-511-005.pdf

Prilohy k Ziadosti o prispevok.rar

Prilohy Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie prispevku.rar

Príručka-pre-užívateľa-platná-od-5.10.-2018 .zip (1303313)