A1 PODPORA PODNIKANIA A INOVÁCIÍ

MAS Podunajsko o.z. vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Y372-511-005 v rámci implementácie stratégie CLLD z Integrovaného regionálneho operačného programu:
 
Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
 

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum vyhlásenia výzvy: 19.10.2021

Termíny uzatvárnia hodnotiacich kôl:

1. - 20.12.2021

2. - 21.02.2022

n. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného mesiaca.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 125 920,00 EUR.

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy k Žiadosti o príspevok.

Vyzva na predkladanie ZoPr-IROP-CLLD-Y372-511-005.pdf

Prilohy k Ziadosti o prispevok.rar

Prilohy Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie prispevku.rar