Výzva MAS 093 1.2/1.1

 

Výzva MAS_093_1.2_1.1.pdf (1100840)

Zverejnená: 31.07.2020
 
Povinné prílohy:
priloha_c_2b-projekt-realizacie_verzia-1-2_bsz.docx (73440)
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-4.pdf (620751)
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc (56320)
priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_bsz.pdf (3648748)
priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc.docx (49116)
priloha_c_12b-potvrdenie-o-dlzke-odbornej-praxe.docx (32799)
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx (21174)
priloha_c_14b-schema-minimalnej-pomoci-podopatrenie-19-2-5.doc (544768)
priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz.docx (335694)
priloha_c_15b-kriteria-pre-uznatelnost-vydavkov-pod-1-2_1-3.docx (45535)
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo (1).docx (203854)
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov.docx (16701)
priloha_c_18b_-prirucka_msp-1.pdf (808600)
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci.pdf (157804)
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx (24640)
priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2_bsz.docx (21555)
priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif.pdf (534887)
priloha_c_25b_zoznam_predlozenych_ziadosti_o_minimalnu_pomoc.xlsx (14443)
priloha_c_26b_vyhlasenie_prijemcu-minimalnej-pomoci_-podopatrenie-1-2.docx (48986)
priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1.pdf (907608)
prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2_bsz.pdf (3121273)
usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19.docx (22947)Výberové a hodnotiace kritéria MAS Podunajsko.pdf (1153919)