Výzva MAS 093 1.2/1.1

Výzva bola ukončená dňa 30.10.2020 !!!
 
Aktualizácia výzvy č.1
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že došlo k aktualizácii výzvy na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.2. Zmena vykonaná na základe aktualizácie Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v znení aktualizácie č. 1.3., kde sa menia len prílohy k výzve. Dátum uzavretia ostáva na 30.10.2020.
 
 
Zverejnená: 28.09.2020
 
Prílohy k výzve:
priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3.docx (73440)
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3.pdf (620751)
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3.doc (56320)
Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.3_BSZ.docx (990375)
priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc-verzia-1.3.docx (49116)
priloha_c_12b-potvrdenie-o-dlzke-odbornej-praxe-verzia-1.3.docx (32799)
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3.docx (21174)
priloha_c_14b-schema-minimalnej-pomoci-podopatrenie-19-2-verzia-1.3.doc (544768)
priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3.docx (335694)
priloha_c_15b-kriteria-pre-uznatelnost-vydavkov-pod-verzia-1.3.docx (45535)
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3.docx (203854)
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3.docx (16701)
priloha_c_18b_-prirucka_msp-verzia-1.3.pdf (808600)
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3.pdf (157804)
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3.docx (24640)
priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3.docx (48508)
Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ.pdf (554948)
priloha_c_25b_zoznam_predloench_iadost_o_minimlnu_pomoc-verzia-1.3.xlsx (14443)
priloha_c_26b_vyhlasenie_prjemcu-minimlnej-pomoci_-podopatrenie-1-2-verzia-1.3.docx (48986)
priloha_c_27a_usmernenie-ppa--10_2017_aktualizacia--1.pdf (907608)
prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz.pdf (1934675)
usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19.docx (22947)
Výberové a hodnotiace kritéria MAS Podunajsko.pdf (1,1 MB)
 
______________________________________________________________
 

Výzva MAS_093_1.2_1.1.pdf (1100840)

Zverejnená: 31.07.2020