Výzva 7.2/2024

 
MAS Podunajsko o.z. vyhlasuje výzvu
 
kód výzvy: MAS 093/7.2/3
 
Zameranie výzvy: 309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
 
Termín vyhlásenia: 22.03.2024
Termín ukončenia: 21.05.2024
 
Dátum zverejnenia: 22.03.2024
 
Výzva:
 
Prílohy k výzve:
Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5 (2).docx (173912)
Priloha_c_4B_ Vzor ziadosti o NFP_VERZIA 1.5 (2).pdf (620751)
Priloha_c_4B_Popis ziadosti o NFP_VERZIA 1.5 (2).docx (59427)
Priloha_c_5B Oznamenie o spatvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5 (2).doc (56320)
Priloha_c_6b_podmienky-poskytnutia-prspevku-vberovho-a-hodnotiace-kritri_verzia-1-5_d2-bsz.docx (867952)
Priloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA 1.5 (2).xlsx (44904)
Príloha_c_16A Zoznam dokumentácie k VO (2).docx (299464)
Priloha_c_17B_Informacia pre ziadatelov_VERZIA 1.5 (2).docx (16701)
Príloha_c_19B_Metodicke usmernenie koordinatora statnej pomoci_VERZIA 1.5 (2).pdf (863707)
Priloha_c_21B Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP_VERZIA 1.5 (2).docx (24640)
Priloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5 (2).docx (22408)
Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5 (2).docx (31231)
Priloha_c_29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD (2).docx (74563)
Prirucka-pre-prijmatela-leader_verzia-1-5-bsz (2).docx (824846)
Vyberove a hodnotiace kriteria MAS Podunajsko final (2).pdf (882877)
 

priloha_c_30A-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo.docx (206138)

CV-k-projektu-strategie-CLLD.docx (18962)

Doručovanie:

Oznamujeme všetkým žiadateľom, že ŽoNFP môžu podávať aj osobne najneskôr do 21.05.2024, počas úradných hodín od 9:00 - 15:00, v posledný deň t.j. 21.05.2024 až do  20,30 hodiny priamo v kancelárii MAS  Podunajsko, o.z. Predĺžené hodiny sú z technických príčin. 

Strategia MAS Podunajsko 2022 ver 2.3.docx (1,7 MB)

PPA final_system_riadenia_clld_verzia_1_14_bsz.pdf (1,9 MB)

priloha_c_20C_Fokusové oblastiVERZIA 1.5.pdf (960,9 kB)