Výzva MAS 093 7.4/1

 
Aktualizácia výzvy č.1
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že došlo k aktualizácii výzvy na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 7.4. Touto aktualizáciou č.1 sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 25.11.2019. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.
 

Výzva MAS_093_7.4_1 aktualizácia č.1.pdf (887 kB)

zverejnená 23.09.2019
 
_____________________________________________________
 

Výzva MAS_093_7.4_1.pdf (887 kB)

zverejnená 22.07.2019
 
Prílohy k výzve:
 
priloha_c_2b-projekt-realizacie.docx (91,6 kB)
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp.pdf (606,2 kB)
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc (55 kB)
priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verz....pdf (3,7 MB)
priloha_c_8a_stavebny_rozpocet.xlsx (33,5 kB)
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx (20,7 kB)
priloha_c_15a-dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-1.docx (267,3 kB)
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo.docx (199,1 kB)
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov.docx (16,3 kB)
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx (24,1 kB)
priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov.docx (23,1 kB)
prirucka-pre-prijimatela-nfp_leader_verzia-1-1_bsz.pdf (2,5 MB)
Výberové a hodnotiace kritéria MAS Podunajsko.pdf (1,1 MB)