C1 Komunitné sociálne služby

 
MAS Podunajsko o.z. vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Y372-512-001 v rámci implementácie stratégie CLLD z Integrovaného regionálneho operačného programu:
 

špecifický sieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Dátum vyhlásenia výzvy: 28.02.2021

Termíny uzatvárania hodnotiacích kôl:

1. - 20.04.2021

2. - 21.06.2021

3. - 20.08.2021

4. - 20.10.2021

5. - 20.12.2021

6. - 20.02.2022, aktuálny termín 21.02.2022 (prvý nasledujúci pracovný deň)

7.- 20.04.2022

8. - 20.06.2022

9. - 22.08.2022

10. - 20.10.2022

11. - 20.12.2022

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného meisaca

 Ak uzavretie hodnotiaceho kola pripadne na deň pracovného pokoja, považuje sa za termín uzavretia hodnotiaceho kola prvý nasledujúci pracovný deň.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 43 580,63 EUR

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy k Žiadosti o príspevok.

Vyzva na predkladanie ZoPr - IROP-CLLD-Y372-512-001.pdf (1037368)

Prilohy k ziadosti o prispevok.zip (2,4 MB)
Prilohy Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie prispevku.zip (555,7 kB)

Príručka-pre-užívateľa-platná-od-5.10.-2018 .zip (1,2 MB)
 

Ukončenie 4. hodnotiacého kola 

Výška žiadaného príspevku po ukončení 4. hodnotiacého kola k 20.10.2021 bola 0,00 EUR.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov je: 43 580,63 EUR.