C1 Komunitné sociálne služby

 
MAS Podunajsko o.z. vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Y372-512-001 v rámci implementácie stratégie CLLD z Integrovaného regionálneho operačného programu:
 

špecifický sieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Dátum vyhlásenia výzvy: 28.02.2021

Termíny uzatvárania hodnotiacích kôl:

1. - 20.04.2021

2. - 21.06.2021

n. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného meisaca

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 43 580,63 EUR

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy k Žiadosti o príspevok.

Vyzva na predkladanie ZoPr - IROP-CLLD-Y372-512-001.pdf (1037368)

Prilohy k ziadosti o prispevok.zip (2,4 MB)
Prilohy Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie prispevku.zip (555,7 kB)
 

Ukončenie 3. hodnotiacého kola 

Výška žiadaného príspevku po ukončení 3. hodnotiacého kola k 20.08.2021 bola 0,00 EUR.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov je: 43 580,63 EUR.