IROP-CLLD-Y372-512-001 Aktivita C1

 

OZNAM O UZAVRETÍ VÝZVY!

MAS Podunajsko oznamuje, že výzva s kódom IROP-CLLD-Y372-512-001  bude dňa 31.12.2023 uzavretá z dôvodu uplynutia hraničného termínu uvedeného vo výzve a teda právnu nemožnosť realizácie projektov po hraničnom dátume 31.10.2023.

Z tohto dôvodu MAS Podunajsko o.z. výzvu k horeuvedenému dátumu zruší.


14.12.2023

 
MAS Podunajsko, o.z. oznamiuje zverejnenie výzvy 
IROP-CLLD-Y372-512-001

 

v zneni  AKTUALIZÁCIE č. 2 zo dňa 17.05.2023

 
s účinnosťou  od 26. 05.2023
 

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

C1 Komunitné sociálne služby

Aktualizácia upravuje niektoré dokumenty. Zmena výzvy sa týka termínov uzatvárania kôl. 14. kolo sa uzatvára 25.05.2023.
 
Všetky úpravy sú uvedené v dokumentoch:
Príloha č. 1b_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy 2 (2).docx (838187)

Vyzva na predkladanie ZoPr - IROP-CLLD-Y372-512-001 Aktualizacia 2 BSZ (2).docx (235777)
Vyzva na predkladanie ZoPr - IROP-CLLD-Y372-512-001 Aktualizacia 2 SZ (2).docx (237034)

 
 
 
 
 
 
MAS Podunajsko, o.z. oznamiuje zverejnenie výzvy 
IROP-CLLD-Y372-512-001

 

v zneni  AKTUALIZÁCIE č. 1 zo dňa 20.03.2023

s účinnosťou  od 21. 04.2023
 

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

C1 Komunitné sociálne služby

Aktualizácia upravuje niektoré dokumenty. Všetky úpravy sú uvedené v dokumentoch:

Príloha č. 1b_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy_ŠC 5.1.2 opravene..docx (842283)
Prosíme žiadateľov, aby pred podaním žiadosti si dôkladne skontrovali správnosť a aktuálnosť príloh pred podanií ŽoPr. Termínu uzatvárania hodnotiacich kôl a ostatné podmienky platnosti zostávajú nezmené.
 
Aktuálna alokácia na projekty je vo výške 90 982,59 eur.
 
 
 
Doklumenty na stiahnutie:
 
Prílohy Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku
 
Príručka pre užívateľa
 
Vzor zmluvy
 

C1 Komunitné sociálne služby

 
MAS Podunajsko o.z. vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Y372-512-001 v rámci implementácie stratégie CLLD z Integrovaného regionálneho operačného programu:
 

špecifický sieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Dátum vyhlásenia výzvy: 28.02.2021

Termíny uzatvárania hodnotiacích kôl:

1. - 20.04.2021

2. - 21.06.2021

3. - 20.08.2021

4. - 20.10.2021

5. - 20.12.2021

6. - 20.02.2022, aktuálny termín 21.02.2022 (prvý nasledujúci pracovný deň)

7.- 20.04.2022

8. - 20.06.2022

9. - 20.08.2022, aktuálny termín 22.08.2022 (prvý nasledujúci pracovný deň)

10. - 20.10.2022

11. - 20.12.2022

12. - 20.02.2023

13. - 20.04.2023

14. - 25.05.2023 zmena termínu uzatvárania kola!!!

 

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného meisaca

 Ak uzavretie hodnotiaceho kola pripadne na deň pracovného pokoja, považuje sa za termín uzavretia hodnotiaceho kola prvý nasledujúci pracovný deň.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 43 580,63 EUR

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy k Žiadosti o príspevok.

Vyzva na predkladanie ZoPr - IROP-CLLD-Y372-512-001.pdf (1037368)

Prilohy k ziadosti o prispevok.zip (2,4 MB)
Prilohy Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie prispevku.zip (555,7 kB)

Príručka-pre-užívateľa-platná-od-5.10.-2018 .zip (1,2 MB)
 

Ukončenie 4. hodnotiacého kola 

Výška žiadaného príspevku po ukončení 4. hodnotiacého kola k 20.10.2021 bola 0,00 EUR.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov je: 43 580,63 EUR.