Výzva 6.4/2024

 

 

 

MAS Podunajsko, o.z. 

vyhlasuje výzvu 

kód výzvy: MAS_093/6.4/4

Zameranie výzvy: 309064001 - 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

 
Termín vyhlásenia: 18.03.2024
Termín ukončenia podania ŽoNFP: 17.04.2024
 
 
Dátum zverejnenia: 18.03.2024
 
Výzva:
 
Prílohy k výzve:
Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5 (4).docx (173912)
Priloha_c_4B_ Vzor ziadosti o NFP_VERZIA 1.5 (4).pdf (620751)
Priloha_c_4B_Popis ziadosti o NFP_VERZIA 1.5 (4).docx (59427)
Priloha_c_5B Oznamenie o spatvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5 (4).doc (56320)
Priloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA 1.5 (4).xlsx (44904)
Priloha_c_11B Vyhlasenie ziadatela o minimálnu pomoc..._VERZIA 1.5 (1).docx (49434)
Priloha_c_13B kez_jednoduche_uctovnictvo_VERZIA 1.5 (2).xlsx (22963)
Priloha_c_13B_kez_podvojne-uctovnictvo_VERZIA 1.5 (2).xlsx (25416)
Priloha_c_13B_kez-mikrouctovne-jednotky_ VERZIA 1.5 (2).xlsx (19861)
Priloha_c_14B Schema minimalnej pomoci podopatrenie 19.2 v zneni dODATKU c2 (1).pdf (1221860)
Príloha_c_16A Zoznam dokumentácie k VO (4).docx (299464)
Priloha_c_16B Vyhlasenie o velkosti podniku MSP_VERZIA 1.5 (2).docx (65989)
Priloha_c_17B_Informacia pre ziadatelov_VERZIA 1.5 (4).docx (16701)
Priloha_c_18B_ Prirucka_MSP_VERZIA 1.5 (2).pdf (996413)
Príloha_c_19B_Metodicke usmernenie koordinatora statnej pomoci_VERZIA 1.5 (4).pdf (863707)
Priloha_c_21B Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP_VERZIA 1.5 (4).docx (24640)
Priloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5 (4).docx (22408)
Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5 (4).docx (31231)
Priloha_c_29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD (4).docx (74563)
Prirucka-pre-prijmatela-leader_verzia-1-5-bsz (4).docx (1224989)
prloha_c_6b_podmienky-poskytnutia-prspevku-vberovho-a-hodnotiace-kritri_verzia-1-5_d2-bsz.docx (867952)
prloha_c_6b_podmienky-poskytnutia-prspevku-vberovho-a-hodnotiace-kritri_verzia-1-5_d2-sz.docx (868495)
Vyberove a hodnotiace kriteria MAS Podunajsko final (5).pdf (882877)
 
 
Ostatné dokumenty: