Výzva MAS 093 6.4/1

Výzva bola ukončená dňa 06.11.2020 !!!
 
Aktualizácia výzvy č.3
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že došlo k aktualizácii výzvy na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 6.4. Zmena vykonaná na základe aktualizácie Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v znení aktualizácie č. 1.3., kde sa menia len prílohy k výzve. Dátum uzavretia ostáva na 06.11.2020.
 
 
zverejnená 28.09.2020
 
Prílohy k výzve:
priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc-verzia-1.3.docx (48 kB)
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3.docx (20,7 kB)
priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-verzia-1.3.xlsx (21,1 kB)
priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky-verzia-1.3.xlsx (19,3 kB)
priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo-verzia-1.3.xlsx (24,8 kB)
priloha_c_14b-schema-minimalnej-pomoci-podopatrenie-19-2-verzia-1.3.doc (532 kB)
priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3.docx (327,8 kB)
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3.docx (199,1 kB)
priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp-verzia-1.3.docx (65,1 kB)
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3.docx (16,3 kB)
priloha_c_18b_-prirucka_msp-verzia-1.3.pdf (789,6 kB)
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3.pdf (154,1 kB)
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3.docx (24,1 kB)
priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3.docx (47,4 kB)
Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ.pdf (541,9 kB)
priloha_c_27a_usmernenie-ppa--10_2017_aktualizacia--1.pdf (886,3 kB)
priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3.docx (71,7 kB)
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3.pdf (606,2 kB)
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3.doc (55 kB)
Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.3_BSZ.docx (967,2 kB)
priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3.xlsx (33,5 kB)
prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz.pdf (1,8 MB)
usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19.docx (22,4 kB)
Výberové a hodnotiace kritéria MAS Podunajsko.pdf (1,1 MB)
 
______________________________________________________________
 
Aktualizácia výzvy č.2
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že došlo k aktualizácii výzvy na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 6.4. Touto aktualizáciou č.2 sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 06.11.2020. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP.
 

Výzva MAS_093_6.4_1_aktualizácia č.2.pdf (1246719)

zverejnená 21.08.2020
______________________________________________________________
 
Aktualizácia výzvy č.1
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že došlo k aktualizácii výzvy na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 6.4. Touto aktualizáciou č.1 sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 31.08.2020. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP.
 
zverejnená 23.04.2020
______________________________________________________________
 

Výzva MAS_093_6.4_1.pdf (1156645)

zverejnená 20.12.2019