Výzva MAS 093 6.4/1

Aktualizácia výzvy č.2
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že došlo k aktualizácii výzvy na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 6.4. Touto aktualizáciou č.2 sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 06.11.2020. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP.
 

Výzva MAS_093_6.4_1_aktualizácia č.2.pdf (1246719)

zverejnená 21.08.2020
______________________________________________________________
 
Aktualizácia výzvy č.1
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že došlo k aktualizácii výzvy na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 6.4. Touto aktualizáciou č.1 sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 31.08.2020. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP.
 
zverejnená 23.04.2020
______________________________________________________________
 

Výzva MAS_093_6.4_1.pdf (1156645)

zverejnená 20.12.2019
 
Prílohy k výzve:
priloha_c_2b-projekt-realizacie_verzia-1-2_bsz.docx (73440)
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-4.pdf (620751)
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc (56320)
priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_bsz.pdf (3648748)
priloha_c_8a_stavebny_rozpocet (1).xlsx (34278)
priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc.docx (49116)
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx (21174)
priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-6.xlsx (21636)
priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky.xlsx (19812)
priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo.xlsx (25380)
priloha_c_14b-schema-minimalnej-pomoci-podopatrenie-19-2-5.doc (544768)
priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz.docx (335694)
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo (1).docx (203854)
priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp.docx (66631)
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov.docx (16701)
priloha_c_18b_-prirucka_msp-1.pdf (808600)
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci.pdf (157804)
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx (24640)
priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2_bsz.docx (21555)
priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif.pdf (534887)
priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1.pdf (907608)
prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2_bsz.pdf (3121273)
Výberové a hodnotiace kritéria MAS Podunajsko.pdf (1153919)