Odmeny pre účastníkov v rámci animačných aktivít realizovaných v MAS Podunajsko, o.z.

 

VÝZVA NA PREDLOŹENIE CENOVEJ PONUKY NA URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY

 

 

Predmet zákazky:

 

Odmeny pre účastníkov v rámci animačných aktivít realizovaných v MAS Podunajsko, o.z.

 

 

MAS Podunajsko, o.z., ako obstarávateľ v zmysle usmernenia PPA č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020, aktualizácia č. 4, Vás žiada  o predloženie cenovej ponuky v procese určenia predpokladanej hodnoty zákazky na výber poskytovateľa tovarov pre potreby MAS Podunajsko, o.z.

 

Prieskum trhu bude slúžiť na určenie  predpokladanej hodnoty zákazky a jeho výsledkom bude priame zadanie zákazky.

 

 

 

 

V Dolnom Štále, dňa 11.11.2022

Doklady k VO: