B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

 
MAS Podunajsko o.z. vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Y372-512-002 v rámci implementácie stratégie CLLD z Integrovaného regionálneho operačného programu:
 

špecifický sieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Dátum vyhlásenia výzvy: 20.04.2021

Termíny uzatvárania hodnotiacích kôl:

1. - 21.06.2021

2. - 20.08.2021

n. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného meisaca

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 49 860,00 EUR

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy k Žiadosti o príspevok.

Vyzva na predkladanie ZoPr - IROP-CLLD-Y372-512-002.pdf (926,6 kB)

Prilohy k ziadosti o prispevok.zip (2491646)
Prilohy Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie prispevku.zip (602908)

 

Ukončenie 2. hodnotiacého kola 

Výška žiadaného príspevku po ukončení 2. hodnotiacého kola k 20.08.2021 bola 0,00 EUR.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov je: 49 860,00 EUR.