MAS Podunasjko, o.z. oznamuje  zverejnenie výzvy
 
 

IROP-CLLD-Y372-512-002

 

v znení AKTUALIZÁCIE č. 1 zo dňa 21.02.2023

s účinnosťou od 21.02.2023

Špecifický sieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

 
Aktualizácia upravuje niektoré dokumenty. Všetky úpravy sú uvedené v dokumentoch:
Príloha č. 1b_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy_ŠC 5.1.2 opr.
07_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy 
 
Doklady na stiahnutie:
 
 
Prosíme žiadateľov, aby pred podaním žiadosti si dôkladne skontrovali správnosť a aktuálnosť príloh pred podanií ŽoPr. Termínu uzatvárania hodnotiacich kôl a ostatné podmienky platnosti zostávajú nezmené.
 
Aktuálna alokácia na projekty je vo výške 74 224,21 eur.
 
Dokumenty na stiahnutie:
 

Výzva

Prílohy na stiahnutie
 
Príručka pre užívateľa:
Kompletné informácie nájdete
 
Vzor zmluvy:
 
 
 
 
 
MAS Podunajskos zverejňuje výzvu

Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Viac tu: https://www.mas-podunajsko.sk/vyzvy/irop/b2-zvysovanie-bezpecnosti-a-dostupnosti-sidiel/
 
MAS Podunajsko o.z. vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Y372-512-002 v rámci implementácie stratégie CLLD z Integrovaného regionálneho operačného programu:
 

špecifický sieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Dátum vyhlásenia výzvy: 20.04.2021

Termíny uzatvárania hodnotiacích kôl:

1. - 21.06.2021 

2. - 20.08.2021

3. - 20.10.2021

4. - 20.12.2021

5. - 20.02.2022 - aktuálny termín 21.02.2022 (prvý nasledujúci pracovný deň)

6. - 20.04.2022

7. - 20.06.2022

8. - 20.08.2022 - aktuálny termín 22.08.2022 (prvý nasledujúci pracovný deň)

9. - 20.10.2022

10. - 20.12.2022

11. - 20.02.2023 

12. - 20.04.2023

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného meisaca

 Ak uzavretie hodnotiaceho kola pripadne na deň pracovného pokoja, považuje sa za termín uzavretia hodnotiaceho kola prvý nasledujúci pracovný deň.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 49 860,00 EUR

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy k Žiadosti o príspevok.

Vyzva na predkladanie ZoPr - IROP-CLLD-Y372-512-002.pdf (926,6 kB)

Prilohy k ziadosti o prispevok.zip (2491646)
Prilohy Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie prispevku.zip (602908)

Príručka-pre-užívateľa-platná-od-5.10.-2018 .zip (1,2 MB)

 

Ukončenie 3. hodnotiacého kola 

Výška žiadaného príspevku po ukončení 3. hodnotiacého kola k 20.10.2021 bola 0,00 EUR.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov je: 49 860,00 EUR.