Výzva 4.1/2023

 

MAS Podunajsko, oz. 

vyhlasuje výzvu 

kód výzvy: MAS_093/4.1/3

Zameranie výzvy: 309041001 - 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

 
Termín vyhlásenia: 09.06.2023
Termín ukončenia podania ŽoNFP: 31.07.2023
 
 
Dátum zverejnenia: 9.6.2023
 
Výzva:
 
Prílohy k výzve:
Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5.docx (173912)
Priloha_c_4B_ Vzor ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.pdf (620751)
Priloha_c_4B_Popis ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.docx (59427)
Priloha_c_5B Oznamenie o spatvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5.doc (56320)
Priloha_c_6B_Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.5.docx (874412)
Priloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA 1.5.xlsx (44904)
Priloha_c_9B Zoznam komodit specialnej rastl. vyr. _VERZIA 1.5.docx (42478)
Priloha_c_10B Zoznam rychlorast.drevin pre ucely pest. ornej pod._VERZIA 1.5.docx (20584)
Priloha_c_13B kez_jednoduche_uctovnictvo_VERZIA 1.5.xlsx (22963)
Priloha_c_13B_kez_podvojne-uctovnictvo_VERZIA 1.5.xlsx (25416)
Priloha_c_13B_kez-mikrouctovne-jednotky_ VERZIA 1.5.xlsx (19861)
Príloha_c_16A Zoznam dokumentácie k VO.docx (299464)
Priloha_c_16B Vyhlasenie o velkosti podniku MSP_VERZIA 1.5.docx (65989)
Priloha_c_17B_Informacia pre ziadatelov_VERZIA 1.5.docx (16701)
Priloha_c_18B_ Prirucka_MSP_VERZIA 1.5.pdf (996413)
Príloha_c_19B_Metodicke usmernenie koordinatora statnej pomoci_VERZIA 1.5.pdf (863707)
Priloha_c_21B Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP_VERZIA 1.5.docx (24640)
Priloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5.docx (22408)
Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5.docx (31231)
Priloha_c_29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD.docx (74563)
Prirucka-pre-prijmatela-leader_verzia-1-5-bsz.docx (824846)
Vyberove a hodnotiace kriteria MAS Podunajsko final.pdf (882877)
 
 
 
 
 
Doručovanie:
Oznamujeme všetkým žiadateľom, že ŽoNFP môžu podávať aj osobne najneskôr do 31.07.2023, počas úradných hodín od 9:00 - 15:00, v posledný deň t.j. 31.07.2023 až do  20,30 hodiny priamo v kancelárii MAS  Podunajsko, o.z. Predĺžené hodiny sú z technických príčin.