Výzva MAS 093 4.1/1

Výzva bola ukončená dňa 30.10.2020 !!!
 
Aktualizácia výzvy č.1
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že došlo k aktualizácii výzvy na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 4.1. Zmena vykonaná na základe aktualizácie Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v znení aktualizácie č. 1.3., kde sa menia len prílohy k výzve. Dátum uzavretia ostáva na 30.10.2020.
 
 
Zverejnená 30.09.2020
 
Prílohy k výzve:
priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky-verzia-1.3.xlsx (19,3 kB)
priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo-verzia-1.3.xlsx (24,8 kB)
priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3.docx (335694)
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3.docx (203854)
priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp-verzia-1.3.docx (66631)
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3.docx (16701)
priloha_c_18b_-prirucka_msp-verzia-1.3.pdf (808600)
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3.pdf (157804)
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3.docx (24640)
priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3.docx (48508)
Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ.pdf (554948)
priloha_c_27a_usmernenie-ppa--10_2017_aktualizacia--1.pdf (907608)
prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz.pdf (1934675)
usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19.docx (22,4 kB)
Výberové a hodnotiace kritéria MAS Podunajsko.pdf (1,1 MB)

 
______________________________________________________________
 

Výzva MAS_093_4.1_1.pdf (1830794)

Zverejnená 31.07.2020