Výzva MAS 093 7.2/1.1 - uzavretá !

Výzva bola ukončená dňa 21.02.2020 !!!
 
Aktualizácia výzvy č.3
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že došlo k aktualizácii výzvy na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 7.2. Touto aktualizáciou č.3 sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 21.02.2020. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP.
 

Výzva MAS_093_7.2_1.1 aktualizácia č.3.pdf (892,4 kB)

zverejnená 09.12.2019
 
_____________________________________________________
 

Výzva MAS_093_7.2_1.1.pdf (911086)

zverejnená 24.06.2019
 
Prílohy k výzve:
priloha_c_2b-projekt-realizacie_verzia-1-2_bsz.docx (73440)
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-4.pdf (620751)
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc (56320)
priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_bsz.pdf (3648748)
priloha_c_8a_stavebny_rozpocet (1).xlsx (34278)
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx (21174)
priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz.docx (335694)
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo (1).docx (203854)
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov.docx (16701)
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx (24640)
priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2_bsz.docx (21555)
priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif.pdf (534887)
priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1.pdf (907608)
prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2_bsz.pdf (3121273)