Zabezpečenie záväznej osnovy

07.08.2017 13:54

Vypracovanie Záväznej osnovy Stratégie miestneho rozvoja pre „MAS Podunajsko, o.z.

Občianske združenie „MAS Podunajsko, o.z.“ sa úspešne zapojilo do Výzvy č. 4/PRV/2015, Opatrenia19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenia 19.1 Prípravná podpora so Žiadosťou o nenávratný finančný príspevok s názvom „MAS Podunajsko, o.z. – príprava stratégie CLLD“. Na základe tejto žiadosti bol občianskemu združeniu schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 11 799,60 Eur financovaný z EPFRV a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Hlavným cieľom predkladaného projektu bolo zabezpečiť vypracovanie záväznej osnovy Stratégie miestneho rozvoja daného územia vrátane všetkých jej povinných príloh. Stratégia miestneho rozvoja predstavuje strategický dokument, ktorý má poskytnúť ucelený obraz o danom území a napomôcť jeho rozvoju. Získaním uceleného pohľadu na aktuálny rozvojový stav regiónu, napomôžeme k presnému nastaveniu jeho ďalšieho smerovania.

MAS Podunajsko, o.z.“ má za cieľ skvalitniť život obyvateľov na svojom území, čomu má napomôcť spolupráca s verejnosťou opierajúca sa o prístup zdola nahor. Zámerom občianskeho združenia „MAS Podunajsko, o.z.“ je tiež získanie štatútu Miestnej akčnej skupiny k čomu má vypracovanie strategického dokumentu prispieť.

Predmetom predkladaného projektu bolo teda vypracovanie strategického dokumentu – stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, ktorý poskytuje dôveryhodný opis diskutovaného územia občianskeho združenia a zahŕňal nasledovné činnosti:

 • vypracovanie Záväznej osnovy Stratégie miestneho rozvoja daného územia vrátane všetkých povinných príloh
 • zber relevantných údajov k zhodnoteniu diskutovaného územia,
 • kompletizácia a vyhodnotenie zozbieraných údajov,
 • zhodnotenie aktuálnej situácie rozvoja územia,
 • spracovanie analýz,
 • analýza silných a slabých stránok, analýza príležitostí a rizík,
 • problémová analýza,
 • situačná analýza,
 • plán budúceho rozvoja územia,
 • určenie hlavných cieľov a priorít,
 • podrobné vypracovanie jednotlivých častí Stratégie miestneho rozvoja.

 

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“